تاریخچه

مجتمع پتروشیمی لردگان واقع دراستان چهارمحال و بختیاری  منطقه فلارد در فاصله
(55) کیلو متری شهرستان لردگان درحال احداث می باشد. شرکت پتروشیمی لردگان
درسال1387 تاسیس گردید و به دلیل دسترسی مناسب به منابع آب و گازی و نزدیکی
به سه خط لوله گازکشور و همچنین دارا بودن زمین وموقعیت مناسب از نظر تسطیح و 
انجام کار زیر بنایی از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار می باشد. محصول تولیدی این  
شرکت:آمونیاک با ظرفیت تولید روزانه2050 تن واوره باظرفیت تولیدی روزانه3250تن       
می باشد .