اخبار

آگهی مزاید

آگهی مزاید
فراخوان شرکت در مزایده پیش فروش محصول
شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نظر دارد به مقدار ۳۰۰ هزار تن کود اوره محصول تولیدی خود را به صورت offtake پیش فروش نماید. لذا از شرکت های توانمند در این زمینه درخواست می گردد نسبت به تهیه اسناد مزایده از سایت www.lordegan.co اقدام نموده و مطابق آن نسبت به ارائه پیشنهاد مکتوب تا مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۷اقدام نمایند.
 

Invitation to Tender for offtake

Lordegan Urea Fertilizer Company intends to hold a tender for offtake of ۳۰۰.۰۰۰ MT of urea fertilizer as its products. The reputable and interested companies are invited to visit the website www.lordegan.co and download the tender documents to submit their proposals till ۲۸ Nov. ۲۰۱۸.

 
۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۷:۵۷
تعداد بازدید : ۲,۳۹۶
کد خبر : ۷۱