شرکت کود شیمیایی اوره لردگان / مناقصات و مزایدات

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ انتشارنوعوضعیت
  ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۹ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۷ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۱ خرداد ۱۴۰۳ مناقصه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مناقصه
  ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ مناقصه