شرکت کود شیمیایی اوره لردگان / مناقصات و مزایدات

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ انتشارنوعوضعیت
  ۸ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
  ۲۸ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۲۸ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۲۸ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۲۸ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۲۶ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۲۴ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱۹ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱۸ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱۸ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱۸ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱۸ دی ۱۴۰۱ مزایده
  ۱۳ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱۳ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۱۳ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مناقصه