جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سایت مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان-1402-1404

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سایت مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان-1402-1404 3173.25 efc9f9aa-d606-4ab5-a1c9-05db6a74c853.zip