جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید 2400 لیتر کاتالیست H2 Canvertor مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید 2400 لیتر کاتالیست H2 Canvertor مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 971.84 57401ec7-3fcd-49ed-a4db-426f3c58c147.zip