جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید 62000 لیتر کاتالیست شیفت دمای پایین مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید 62000 لیتر کاتالیست شیفت دمای پایین مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 793.10 c3527524-e393-4403-b369-e23a3dd1f55f.zip