جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید 63000 لیتر کاتالیست شیفت دمای بالا مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید 63000 لیتر کاتالیست شیفت دمای بالا مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 928.04 1187f668-9f6d-466c-b53e-7dd1c1922ddc.zip