جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه خدمات تخلیه ، دپوسازی و بارگیری (خنکاری) محصول اوره مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان در محل بندر امام خمین

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد تجدید مناقصه خدمات تخلیه ، دپوسازی و بارگیری (خنکاری) محصول اوره مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان در محل بندر امام خمین 816.73 18f79464-9e2c-4298-8d8a-eef361e80549.zip