جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد تجدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 19546.53 3826b742-b373-44df-991f-efd668f01cb9.zip