جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خدمات نقلیه شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 1402-1403

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خدمات نقلیه شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 1402-1403 1390.50 91c59899-af8b-408b-89be-728f5c38934d.zip