جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید 63000 لیتر کاتالیست شیفت دمای بالا مورد نیاز مجتمع اوره و آمونیاک لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید 63000 لیتر کاتالیست شیفت دمای بالا مورد نیاز مجتمع اوره و آمونیاک لردگان 239.31 ef42ed62-1631-4b51-acae-d7ccda92fd46.pdf