جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه خرید آجرها و مورتار DOME راکتور R-1401 مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد تجدید مناقصه خرید آجرها و مورتار DOME راکتور R-1401 مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 8696.68 0eedadcd-7c20-416e-9fcf-3b3d9116f88b.zip