جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک تمدید زمان مناقصه خرید آجرها و مورتار DOME راکتور R-1401

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک تمدید زمان مناقصه خرید آجرها و مورتار DOME راکتور R-1401 161.42 722ad7cf-f674-4a94-8eae-be39b3336c3d.pdf