جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید 68 عدد ماژول الترا فیلتراسیون مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید 68 عدد ماژول الترا فیلتراسیون مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 1289.63 314796b6-c665-45b9-9b84-cf6edbe22014.zip