جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید اقلام CHANNEL GATE VALVE مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید اقلام CHANNEL GATE VALVE مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 793.92 020c6b4c-febc-4724-81a0-9ba854d56c92.zip