جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید ولوهای داپلکس آب زنی واحد اوره مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید ولوهای داپلکس آب زنی واحد اوره مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 883.41 a9e29845-86ed-4c11-b69c-1667d094f1b4.zip