جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خدمات بازرسی محصول اوره و آمونیاک مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان در محل مجتمع و محل بنادر صادراتی

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خدمات بازرسی محصول اوره و آمونیاک مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان در محل مجتمع و محل بنادر صادراتی 1867.63 ca109c14-0e2d-4481-bd51-315f097bb458.zip