جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید 6900 تن ماده UFC-85 مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید 6900 تن ماده UFC-85 1088.75 b7d6f25d-fd24-4552-91d9-3ca79ee5a901.zip