جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه تامین و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق F&G و اطفا حریق (Clean Agent)

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد تجدید مناقصه تامین و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق F&G و اطفا حریق (Clean Agent) 1573.62 48d0593e-ec68-4903-b3d9-7c1a53a6e6ee.zip
مشخصات فنی پارت2 138331.23 c5eda75d-9551-40d9-8b7d-289ffc6c4cf1.zip
مشخصات فنی پارت4 160134.74 7aecbc88-c4df-4944-9d5e-1dec0925f22e.zip
مشخصات فنی پارت3 176206.23 8d1637a7-23df-4a3d-bc1e-0556c553e318.zip
مشخصات فنی پارت1 138265.10 b0a81253-bff3-44a7-b823-a8c99c74ba44.zip